REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bryzka.com

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowymi
 4. Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania
 5. Zawarcie umowy sprzedaży
 6. Sposoby i terminy płatności
 1. Koszty, terminy i sposoby dostawy produktu
 2. Bony podarunkowe.
 3. Reklamacja produktu
 4. Prawo odstąpienia od umowy
 5. Dane osobowe w sklepie internetowymi
 6. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

Rodzaje i zakres działalności Sklepu www.bryzka.com :

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu rękodzieła – handmade (ang. wykonanej ręcznie). Oferowane przedmioty są nowe i nieużywane, ale często tworzone z rzeczy nienowych, np. spódnic, dresów, dętek rowerowych lub spodni itp., które noszą niewielkie ślady użytkowania, ale są starannie przygotowane, wyprane i wyprasowane przez Sprzedawcę. Przerabianie ubrań i nadawanie im drugiego życia łączy się z ideą, która przyświeca Sprzedawcy – dbanie o środowisko. 

W przypadku zrezygnowania przez Ciebie z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy www.bryzka.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Anetę Bryzek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 381579329, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com.

1.3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.bryzka.com, zasady ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.bryzka.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823), ustawy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.bryzka.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.3. Klient/ Użytkownik Sklepu- Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.4. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.7. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.bryzka.com

2.8. Sprzedawca / Usługodawca – Aneta Bryzek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca., NIP 5060099393, REGON 381579329, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com .

2.9. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.

2.10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

2.11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.13. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie umożliwiająca wysłanie wiadomości do Sprzedawcy

2.14. Produkt – przedmiot aktualnie widniejący na stornie www.bryzka.com, opisany oraz sfotografowany.

2.15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:

3.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów będących przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

3.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa, (4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Sklep posługuje się certyfikatem SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. 

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.6. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług Elektronicznych:

3.6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 8. i 13. Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: (1) pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca., (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abryzka@gmail.com;(3) lub telefonicznie +48 533-7868-868.

3.6.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

4.1. Sklep www.bryzka.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą. 

4.2. Produkty oferowane w Sklepie są produkowane przez Sprzedawcę na terenie Polski, wolne od wad fizycznych (a w przypadku występowania wad fizycznych – są one przedstawione w opisie Produktu i ewentualnie na zdjęciach) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Istnieje możliwość wykonania większej ilości Produktów na zamówienie, szczegóły takiego zamówienia, czyli łączna cena Zamówienia, koszt wysyłki oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie.

4.3. Wszystkie Produkty w Sklepie posiadają limitowaną liczbę sztuk, Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

4.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatki i są to ceny brutto.  W wersji angielskiej sklepu ceny Produktów są podane w euro (EUR). O łącznej cenie przedmiotu Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.7. Zamówienia gotowych Produktów widocznych w Sklepie można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.bryzka.com).

4.8. Zamówienia indywidualne na większą ilość Produktów i zapytania dotyczące możliwości ich zrealizowania przez Sprzedawcę oraz ich szczegółów, należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: abryzka@gmail.com.

4.9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opis danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy; dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

5.2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

5.3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„zamawiampod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane: 

  1. Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy 
  2. Adres email 
  3. Numer telefonu 
  4. NIP (dla klientów – przedsiębiorców) 
  5. Dane adresowe do wysyłki 

5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 4.7. i 4.8. Regulaminu.

5.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, jeśli dokonana płatności za Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.5. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5.9. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.  

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności: płatność tradycyjnym przelewem; za pośrednictwem PayU; za pośrednictwem PayPal; płatność karta z PayU.

6.1.1. Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski, nr rachunku: 05 1050 1461 1000 0097 2772 8256 

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 05 1050 1461 1000 0097 2772 8256

KOD BIC SWIFT: INGBPLPW

6.1.2. Płatność gotówką Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu.

6.2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dokonanie zapłaty następuje w momencie, gdy Sprzedawca otrzyma należność za Zamówienie na swoim rachunku bankowym.

6.3. Produkt zostanie przygotowany do wysyłki i wysłany dopiero po jego opłaceniu.

6.4. W razie dokonania Zamówienia i niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu trzech (3) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.  

6.5. Produkt może zostać wysłany bez opłacenia jeśli tak uzgodniono ze Sprzedawcą wcześniej.

6.6. W przypadku problemów technicznych przy składaniu Zamówienia Sklep skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin. W przypadku braku potwierdzenia zamówienie zostanie anulowane.  

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

7.1. Sprzedaż Produktów i ich wysyłka odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

7.2. Koszt dostawy Produktu/ów jest ustalany w trakcie procesu składania Zamówienia i uzależniony od wyboru sposobu dostawy Produktu.

7.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

7.31. Za pośrednictwem Poczty Polskiej;

7.3.2. Za pośrednictwem InPost;

7.3.3. Za pośrednictwem kuriera DPD.

W cenach wskazanych na stronie internetowej w momencie składania zamówienia

Koszt i czas przesyłek zagranicznych jest różny i zależny od przewoźnika. Jeśli nie ma wcześniejszych ustaleń z Klientem, Produkt zagranice jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

7.4. Odbiór osobisty po przedpłacie z siedziby firmy Sprzedawcy w wyznaczonym przez Sprzedawcę i dogodnym dla Klienta terminie.

7.5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Czas kompletowania Produktu wynosi 5 dni robocze. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym. 

7.6. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i braku możliwości wysłania towaru w podanym w Regulaminie terminie – klient po złożeniu zamówienia jest informowany o występujących niedogodnościach, o nowym terminie realizacji zamówienia oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące danego zamówienia są z Klientem omawiane.

7.7. Towar pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, Klient wybierze inaczej, o czym poinformuje obsługę sklepu mailowo na adres abryzka@gmail.com lub w uwagach do zamówienia. Cena jednej przesyłki określona jest w zakładce “Wysyłka i płatności”. Koszt ten zostanie pomnożony przez ilość ustalonych przesyłek.

O wysłaniu paczki Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przesyłkę będzie można śledzić na stronie wybranego przewoźnika, wpisując numer przesyłki wysłany drogą mailową.

7.8. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

7.9. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

7.10.  Formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

7.11. Wraz z Produktem wystawiana jest faktura potwierdzająca dokonanie zakupu, którą Sprzedawca wysyła w formie elektronicznej na podany przez Klienta mail w formularzu. W razie potrzeby posiadania przez Kupującego faktury fizycznej, należy zgłosić to wcześniej Sprzedającemu na maila: abryzka@gmail.com bądź w formularzu zakupu.

7.12. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

7.13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę. 

8. BONY UPOMINKOWE. 

8.1. Zapisy ogólne. Niniejsze Zasady i warunki dotyczą bonów upominkowych kupionych w Sklepie. Bonów upominkowych można używać na stronie Sklepu (www.bryzka.com). Bon nie jest ważny sklepach stacjonarnie oraz przy zamówieniach indywidualnych.
8.2. Zasady płatności. Bon upominkowy można zapłacić za całe zamówienie lub jego część, tylko w przypadku, gdy wartość karty jest równa lub mniejsza niż wartość zakupionych Produktów. Jeśli wartość bonu upominkowego jest mniejsza niż całkowita wartość zakupu, Klient może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję.
8.3. Jednorazowość. Bonu upominkowego można użyć tylko raz. W przypadku niewykorzystania całkowitej wartości Bonu upominkowego Sklep wygeneruje kod zastępczy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.
8.4. Okres ważności. Bon upominkowy jest ważna przez 3 miesiące od daty zakupu. Po upływie okresu ważności dokonanie zakupu przy użyciu bonu upominkowego jest niemożliwe.
8.5. Dostawa. Bon upominkowy i jego unikatowy kod Klient otrzymuje w ciągu 1-5 dni roboczych od złożenia zamówienia na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia.
8.6. Zwroty. W przypadku gdy Klient zdecyduje się zwrócić Produkt kupiony za pomocą bonu upominkowego, otrzyma kod zastępczy, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. Kod zastępczy zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po przetworzeniu zwrotu. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany kod zastępczy. Jeśli nie uda się ustalić prawidłowego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy kodu zastępczego do czasu ustalenia prawidłowego adresu e-mail Klienta. Bonów upominkowych ani kodów zastępczych nie można wymieniać na gotówkę.
8.7. Gwarancja zwrotów. Klient ma 14 dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia karty upominkowej . W celu anulowania zamówienia karty należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@bryzka.com

9. REKLAMACJA PRODUKTU

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

9.2. Sprzedawca obowiązany jest poinformować o wszelkich wadach Produktu w jego opisie, jeśli takie występują, w innym wypadku Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć do Klienta Produkt bez wad.

9.3. Reklamacja z tytułu rękojmi:

9.3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

9.3.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abryzka@gmail.com; lub pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca; lub telefonicznie +48 533-786-868.

9.3.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej oraz telefonicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

9.4. Dla ułatwienia składania reklamacji na stronie sklepu bryzka.com zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny, który można uzyskać także pisząc na adres abryzka@gmail.com. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

9.5. Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

9.6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

9.7. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, chyba, że Sprzedawca wyrazi zgodę na wysłanie przez Kupującego zdjęć produktu wadliwego i po wstępnym rozeznaniu stwierdzi, że produkt faktycznie ma wadę. Wtedy Sprzedawca ustala indywidualnie warunki rozwiązania umowy, lub naprawę albo wymianę towaru itp.

9.8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 10 dni roboczych od zgłoszenia.

9.9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

9.10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

9.11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Z zastrzeżeniem pkt. 9.9. Regulaminu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.6. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

(1) pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19. 08-540 Stężyca., (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres abryzka@gmail.com.

10.2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

10.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca.

10.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.5. Z zastrzeżeniem pkt 9.6. Regulaminu Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

10.6.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.6.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

10.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.8. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której:

10.9.1. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10.9.2. Przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.9.3. Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10.9.4. Przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

10.10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

11. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bryzka.com jest Aneta Bryzek wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 385818110, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com. 

11.2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

11.3. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta w celu:

11.3.1. Przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świadczenia usług online na rzecz osób, których dane dotyczą, wersja 2.0, 8 października 2019r. 

11.3.2. Zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

11.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

11.4.1. Podmiot realizujący dostawę Produktu na zlecenie Administratora (w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy innej niż odbiór osobisty).

11.4.2. Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego,

11.4.3. Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

11.5. Okres przechowywania danych osobowych Usługobiorcy przez Administratora:

11.5.1.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zrealizowanie Umowy Sprzedaży, dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

11.5.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy, jego dane osobowe przechowywane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

11.6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

11.6.1. Pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca,

11.6.2. W formie elektronicznej na adres e-mail: abryzka@gmail.com.

11.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

12.1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

12.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

12.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12.4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

12.6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

12.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

13.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.bryzka.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem pkt. 12.3 Regulaminu oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anety Bryzek wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą skróconą Bryzka Aneta Bryzek, ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 385181110 . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu www.bryzka.com bez zgody Usługodawcy.

13.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony internetowej www.bryzka.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

13.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu www.bryzka.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu www.bryzka.com użyte są w celach informacyjnych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

14.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

14.3.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak byłoby to niemożliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane, zgodnie z pkt. 13.4. Regulaminu, przez właściwy sąd powszechny.

14.4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

14.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

14.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

14.5.Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

*http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; *http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; 

14.5.1.Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

*Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; 

* wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

*powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl 

*platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bryzka.com

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowymi
 4. Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania
 5. Zawarcie umowy sprzedaży
 6. Sposoby i terminy płatności
 1. Koszty, terminy i sposoby dostawy produktu
 2. Reklamacja produktu
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Dane osobowe w sklepie internetowymi
 5. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe

Rodzaje i zakres działalności Sklepu www.bryzka.com :

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu rękodzieła – handmade (ang. wykonanej ręcznie). Oferowane przedmioty są nowe i nieużywane, ale często tworzone z rzeczy nienowych, np. spódnic, dresów lub spodni itp., które noszą niewielkie ślady użytkowania, ale są starannie wyprane i wyprasowane przez Sprzedawcę. Przerabianie ubrań i nadawanie im drugiego życia łączy się z ideą, która przyświeca Sprzedawcy – dbanie o środowisko. 

W przypadku zrezygnowania przez Ciebie z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy www.bryzka.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Anetę Bryzek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 381579329, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com.

1.3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.bryzka.com, zasady ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.bryzka.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823), ustawy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.bryzka.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.3. Klient/ Użytkownik Sklepu- Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.4. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.7. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.bryzka.com

2.8. Sprzedawca / Usługodawca – Aneta Bryzek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca., NIP 5060099393, REGON 381579329, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com .

2.9. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.

2.10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

2.11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.13. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie umożliwiająca wysłanie wiadomości do Sprzedawcy

2.14. Produkt – przedmiot aktualnie widniejący na stornie www.bryzka.com, opisany oraz sfotografowany.

2.15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:

3.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów będących przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

3.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa, (4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Sklep posługuje się certyfikatem SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. 

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.6. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług Elektronicznych:

3.6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 8. i 13. Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: (1) pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca., (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abryzka@gmail.com;(3) lub telefonicznie 533-7868-868.

3.6.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

4.1. Sklep www.bryzka.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą. 

4.2. Produkty oferowane w Sklepie są produkowane przez Sprzedawcę na terenie Polski, wolne od wad fizycznych (a w przypadku występowania wad fizycznych – są one przedstawione w opisie Produktu i ewentualnie na zdjęciach) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Istnieje możliwość wykonania większej ilości Produktów na zamówienie, szczegóły takiego zamówienia, czyli łączna cena Zamówienia, koszt wysyłki oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie.

4.3. Wszystkie Produkty w Sklepie posiadają limitowaną liczbę sztuk, Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

4.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatki i są to ceny brutto. O łącznej cenie przedmiotu Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.7. Zamówienia gotowych Produktów widocznych w Sklepie można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.bryzka.com).

4.8. Zamówienia indywidualne na większą ilość Produktów i zapytania dotyczące możliwości ich zrealizowania przez Sprzedawcę oraz ich szczegółów, należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: abryzka@gmail.com.

4.9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opis danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy; dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

5.2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

5.3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„zamawiampod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane: 

  1. Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy 
  2. Adres email 
  3. Numer telefonu 
  4. NIP (dla klientów – przedsiębiorców) 
  5. Dane adresowe do wysyłki 

5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 4.7. i 4.8. Regulaminu.

5.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.5. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:

6.1.1. Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski, nr rachunku: 05 1050 1461 1000 0097 2772 8256 

6.1.2. Płatność gotówką Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu.

6.2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dokonanie zapłaty następuje w momencie, gdy Sprzedawca otrzyma należność za Zamówienie na swoim rachunku bankowym.

6.3. Produkt zostanie przygotowany do wysyłki i wysłany dopiero po jego opłaceniu.

6.4. Produkt może zostać wysłany bez opłacenia jeśli tak uzgodniono ze Sprzedawcą wcześniej.

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

7.1. Sprzedaż Produktów i ich wysyłka odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że uzgodniono inaczej.

7.2. Koszt dostawy Produktu/ów jest ustalany w trakcie procesu składania Zamówienia i uzależniony od wyboru sposobu dostawy Produktu.

7.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

7.31. Za pośrednictwem Poczty Polskiej;

7.3.2. Za pośrednictwem InPost;

7.3.3. Za pośrednictwem kuriera DPD.

W cenach wskazanych na stronie internetowej w momencie składania zamówienia

Koszt i czas przesyłek zagranicznych jest różny i zależny od przewoźnika. Jest on ustalany indywidualnie z Klientem. 

7.4. Odbiór osobisty po przedpłacie z siedziby firmy Sprzedawcy w wyznaczonym przez Sprzedawcę i dogodnym dla Klienta terminie.

7.5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Czas kompletowania Produktu wynosi 5 dni robocze. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym. 

7.6. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i braku możliwości wysłania towaru w podanym w Regulaminie terminie – klient po złożeniu zamówienia jest informowany o występujących niedogodnościach, o nowym terminie realizacji zamówienia oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące danego zamówienia są z Klientem omawiane.

7.7. Towar pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, Klient wybierze inaczej, o czym poinformuje obsługę sklepu mailowo na adres abryzka@gmail.com lub w uwagach do zamówienia. Cena jednej przesyłki określona jest w zakładce “Wysyłka i płatności”. Koszt ten zostanie pomnożony przez ilość ustalonych przesyłek.

O wysłaniu paczki Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przesyłkę będzie można śledzić na stronie wybranego przewoźnika, wpisując numer przesyłki wysłany drogą mailową.

7.8. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

7.9. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

7.10.  Formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

7.11. Wraz z Produktem wystawiana jest faktura potwierdzająca dokonanie zakupu, którą Sprzedawca wysyła w formie elektronicznej na podany przez Klienta mail w formularzu. W razie potrzeby posiadania przez Kupującego faktury fizycznej, należy zgłosić to wcześniej Sprzedającemu na maila: abryzka@gmail.com bądź w formularzu zakupu.

7.12. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

7.13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę. 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Sprzedawca obowiązany jest poinformować o wszelkich wadach Produktu w jego opisie, jeśli takie występują, w innym wypadku Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć do Klienta Produkt bez wad.

8.3. Reklamacja z tytułu rękojmi:

8.3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

8.3.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abryzka@gmail.com; lub pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca; lub telefonicznie533-786-868.

8.3.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej oraz telefonicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

8.4. Dla ułatwienia składania reklamacji na stronie sklepu bryzka.com zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny, który można uzyskać także pisząc na adres abryzka@sgmail.com. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

8.5. Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

8.6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

8.7. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, chyba, że Sprzedawca wyrazi zgodę na wysłanie przez Kupującego zdjęć produktu wadliwego i po wstępnym rozeznaniu stwierdzi, że produkt faktycznie ma wadę. Wtedy Sprzedawca ustala indywidualnie warunki rozwiązania umowy, lub naprawę albo wymianę towaru itp.

8.8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 10 dni roboczych od zgłoszenia.

8.9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

8.10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8.11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki. 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Z zastrzeżeniem pkt. 9.9. Regulaminu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.6. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

(1) pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19. 08-540 Stężyca., (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres abryzka@gmail.com.

9.2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca.

9.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.5. Z zastrzeżeniem pkt 9.6. Regulaminu Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

9.6.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

9.6.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

9.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.8. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której:

9.9.1. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.9.2. Przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.9.3. Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.9.4. Przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bryzka.com jest Aneta Bryzek wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 385818110, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com. 

10.2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

10.3. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta w celu:

10.3.1. Przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świadczenia usług online na rzecz osób, których dane dotyczą, wersja 2.0, 8 października 2019r. 

10.3.2. Zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.4.1. Podmiot realizujący dostawę Produktu na zlecenie Administratora (w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy innej niż odbiór osobisty),

10.4.2. Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego,

10.4.3. Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

10.5. Okres przechowywania danych osobowych Usługobiorcy przez Administratora:

10.5.1.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zrealizowanie Umowy Sprzedaży, dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

10.5.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy, jego dane osobowe przechowywane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

10.6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.6.1. Pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca,

10.6.2. W formie elektronicznej na adres e-mail: abryzka@gmail.com.

10.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

11.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

11.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.bryzka.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem pkt. 12.3 Regulaminu oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anety Bryzek wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą skróconą Bryzka Aneta Bryzek, ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 385181110 . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu www.bryzka.com bez zgody Usługodawcy.

12.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony internetowej www.bryzka.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

12.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu www.bryzka.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu www.bryzka.com użyte są w celach informacyjnych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

13.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak byłoby to niemożliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane, zgodnie z pkt. 13.4. Regulaminu, przez właściwy sąd powszechny.

13.4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

13.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),

13.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13.5.Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

*http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; *http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; 

13.5.1.Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

*Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; 

* wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

*powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl 

*platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bryzka.com

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowymi
 4. Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania
 5. Zawarcie umowy sprzedaży
 6. Sposoby i terminy płatności
 1. Koszty, terminy i sposoby dostawy produktu
 2. Reklamacja produktu
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Dane osobowe w sklepie internetowymi
 5. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe

Rodzaje i zakres działalności Sklepu www.bryzka.com :

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu rękodzieła – handmade (ang. wykonanej ręcznie). Oferowane przedmioty są nowe i nieużywane, ale często tworzone z rzeczy nienowych, np. spódnic, dresów lub spodni itp., które noszą niewielkie ślady użytkowania, ale są starannie wyprane i wyprasowane przez Sprzedawcę. Przerabianie ubrań i nadawanie im drugiego życia łączy się z ideą, która przyświeca Sprzedawcy – dbanie o środowisko. 

W przypadku zrezygnowania przez Ciebie z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy www.bryzka.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Anetę Bryzek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 381579329, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com.

1.3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.bryzka.com, zasady ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.bryzka.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823), ustawy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.bryzka.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.3. Klient/ Użytkownik Sklepu- Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.4. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.7. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.bryzka.com

2.8. Sprzedawca / Usługodawca – Aneta Bryzek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca., NIP 5060099393, REGON 381579329, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com .

2.9. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej.

2.10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

2.11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.13. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie umożliwiająca wysłanie wiadomości do Sprzedawcy

2.14. Produkt – przedmiot aktualnie widniejący na stornie www.bryzka.com, opisany oraz sfotografowany.

2.15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:

3.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów będących przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

3.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa, (4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Sklep posługuje się certyfikatem SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. 

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.6. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem Usług Elektronicznych:

3.6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 8. i 13. Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: (1) pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca., (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abryzka@gmail.com;(3) lub telefonicznie 533-7868-868.

3.6.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

4.1. Sklep www.bryzka.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą. 

4.2. Produkty oferowane w Sklepie są produkowane przez Sprzedawcę na terenie Polski, wolne od wad fizycznych (a w przypadku występowania wad fizycznych – są one przedstawione w opisie Produktu i ewentualnie na zdjęciach) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Istnieje możliwość wykonania większej ilości Produktów na zamówienie, szczegóły takiego zamówienia, czyli łączna cena Zamówienia, koszt wysyłki oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie.

4.3. Wszystkie Produkty w Sklepie posiadają limitowaną liczbę sztuk, Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

4.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatki i są to ceny brutto. O łącznej cenie przedmiotu Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.7. Zamówienia gotowych Produktów widocznych w Sklepie można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.bryzka.com).

4.8. Zamówienia indywidualne na większą ilość Produktów i zapytania dotyczące możliwości ich zrealizowania przez Sprzedawcę oraz ich szczegółów, należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: abryzka@gmail.com.

4.9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opis danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy; dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

5.2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

5.3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„zamawiampod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane: 

  1. Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy 
  2. Adres email 
  3. Numer telefonu 
  4. NIP (dla klientów – przedsiębiorców) 
  5. Dane adresowe do wysyłki 

5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 4.7. i 4.8. Regulaminu.

5.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.5. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:

6.1.1. Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski, nr rachunku: 05 1050 1461 1000 0097 2772 8256 

6.1.2. Płatność gotówką Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu.

6.2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dokonanie zapłaty następuje w momencie, gdy Sprzedawca otrzyma należność za Zamówienie na swoim rachunku bankowym.

6.3. Produkt zostanie przygotowany do wysyłki i wysłany dopiero po jego opłaceniu.

6.4. Produkt może zostać wysłany bez opłacenia jeśli tak uzgodniono ze Sprzedawcą wcześniej.

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

7.1. Sprzedaż Produktów i ich wysyłka odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że uzgodniono inaczej.

7.2. Koszt dostawy Produktu/ów jest ustalany w trakcie procesu składania Zamówienia i uzależniony od wyboru sposobu dostawy Produktu.

7.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

7.31. Za pośrednictwem Poczty Polskiej;

7.3.2. Za pośrednictwem InPost;

7.3.3. Za pośrednictwem kuriera DPD.

W cenach wskazanych na stronie internetowej w momencie składania zamówienia

Koszt i czas przesyłek zagranicznych jest różny i zależny od przewoźnika. Jest on ustalany indywidualnie z Klientem. 

7.4. Odbiór osobisty po przedpłacie z siedziby firmy Sprzedawcy w wyznaczonym przez Sprzedawcę i dogodnym dla Klienta terminie.

7.5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Czas kompletowania Produktu wynosi 5 dni robocze. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym. 

7.6. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i braku możliwości wysłania towaru w podanym w Regulaminie terminie – klient po złożeniu zamówienia jest informowany o występujących niedogodnościach, o nowym terminie realizacji zamówienia oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące danego zamówienia są z Klientem omawiane.

7.7. Towar pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, Klient wybierze inaczej, o czym poinformuje obsługę sklepu mailowo na adres abryzka@gmail.com lub w uwagach do zamówienia. Cena jednej przesyłki określona jest w zakładce “Wysyłka i płatności”. Koszt ten zostanie pomnożony przez ilość ustalonych przesyłek.

O wysłaniu paczki Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przesyłkę będzie można śledzić na stronie wybranego przewoźnika, wpisując numer przesyłki wysłany drogą mailową.

7.8. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

7.9. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

7.10.  Formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

7.11. Wraz z Produktem wystawiana jest faktura potwierdzająca dokonanie zakupu, którą Sprzedawca wysyła w formie elektronicznej na podany przez Klienta mail w formularzu. W razie potrzeby posiadania przez Kupującego faktury fizycznej, należy zgłosić to wcześniej Sprzedającemu na maila: abryzka@gmail.com bądź w formularzu zakupu.

7.12. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

7.13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę. 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Sprzedawca obowiązany jest poinformować o wszelkich wadach Produktu w jego opisie, jeśli takie występują, w innym wypadku Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć do Klienta Produkt bez wad.

8.3. Reklamacja z tytułu rękojmi:

8.3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

8.3.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abryzka@gmail.com; lub pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca; lub telefonicznie533-786-868.

8.3.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej oraz telefonicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

8.4. Dla ułatwienia składania reklamacji na stronie sklepu bryzka.com zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny, który można uzyskać także pisząc na adres abryzka@sgmail.com. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

8.5. Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

8.6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

8.7. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, chyba, że Sprzedawca wyrazi zgodę na wysłanie przez Kupującego zdjęć produktu wadliwego i po wstępnym rozeznaniu stwierdzi, że produkt faktycznie ma wadę. Wtedy Sprzedawca ustala indywidualnie warunki rozwiązania umowy, lub naprawę albo wymianę towaru itp.

8.8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 10 dni roboczych od zgłoszenia.

8.9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

8.10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8.11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki. 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Z zastrzeżeniem pkt. 9.9. Regulaminu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.6. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

(1) pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19. 08-540 Stężyca., (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres abryzka@gmail.com.

9.2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca.

9.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.5. Z zastrzeżeniem pkt 9.6. Regulaminu Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

9.6.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

9.6.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

9.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.8. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której:

9.9.1. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.9.2. Przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.9.3. Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.9.4. Przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bryzka.com jest Aneta Bryzek wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Bryzka Aneta Bryzek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 385818110, adres poczty elektronicznej abryzka@gmail.com. 

10.2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

10.3. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta w celu:

10.3.1. Przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świadczenia usług online na rzecz osób, których dane dotyczą, wersja 2.0, 8 października 2019r. 

10.3.2. Zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.4.1. Podmiot realizujący dostawę Produktu na zlecenie Administratora (w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy innej niż odbiór osobisty),

10.4.2. Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego,

10.4.3. Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

10.5. Okres przechowywania danych osobowych Usługobiorcy przez Administratora:

10.5.1.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zrealizowanie Umowy Sprzedaży, dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

10.5.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy, jego dane osobowe przechowywane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

10.6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.6.1. Pisemnie na adres: ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca,

10.6.2. W formie elektronicznej na adres e-mail: abryzka@gmail.com.

10.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

11.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

11.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.bryzka.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem pkt. 12.3 Regulaminu oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anety Bryzek wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą skróconą Bryzka Aneta Bryzek, ul. Piaskowa 19, 08-540 Stężyca, NIP 5060099393, REGON 385181110 . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu www.bryzka.com bez zgody Usługodawcy.

12.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony internetowej www.bryzka.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

12.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu www.bryzka.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu www.bryzka.com użyte są w celach informacyjnych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

13.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak byłoby to niemożliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane, zgodnie z pkt. 13.4. Regulaminu, przez właściwy sąd powszechny.

13.4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

13.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),

13.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13.5.Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

*http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; *http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; 

13.5.1.Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

*Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; 

* wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

*powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl 

*platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/